Privacyverklaring

Studievereniging Mens, gevestigd aan De Boelelaan 1081, Kamer TK-18. 1081 HV te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Studievereniging Mens
Kvk: 34159343
Boelelaan 1081
1081 HV Amsterdam
Kamer TK-18
Tel. 020-5987290
De contactpersoon voor gegevensbescherming is Pauline van der Drift, Secretaris van het 19e bestuur der S.V. Mens. Zij is bereikbaar via bestuur@mens-vu.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens worden door Studievereniging Mens verwerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij als vereniging verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Studievereniging Mens verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Afhandelen van uw betalingen
  • Verzenden van nieuwsbrieven
  • U te kunnen mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te kunnen informeren over nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen binnen de vereniging
  • U per post te kunnen bereiken indien dit nodig is, bijvoorbeeld betreffende het uitnodigen voor officiële evenementen

Geautomatiseerde besluitvorming

Studievereniging Mens neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studievereniging Mens) tussen zit.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

Studievereniging Mens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens zolang u lid bent van Studievereniging Mens . Lidmaatschap kan geannuleerd worden door het versturen van een brief of een e-mail naar het bestuur van Studievereniging Mens. Bij uitschrijving vragen wij u om toestemming om uw naam en e-mailadres te mogen bewaren voor eventueel contact voor reünies en dergelijke tot de betrokkene anders aangeeft.

Delen van persoonsgegevens met derden

Studievereniging Mens verstrekt uitsluitend  gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studievereniging Mens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens over welke wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bestuur@mens-vu.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maximaal 20 werkdagen. Studievereniging Mens wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen persoonsgegevens

Studievereniging Mens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via bestuur@mens-vu.nl. Via dit e-mailadres is ook ons beveiligingsbeleid op te vragen.

Sponsoren

Sponsor chupitos