Privacyverklaring

Studievereniging Mens, gevestigd aan De Boelelaan 1081, Kamer TK-18. 1081 HV te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Studievereniging Mens
Kvk: 34159343
Boelelaan 1081
1081 HV Amsterdam
Kamer TK-18
De contactpersoon voor gegevensbescherming is Niels Harteveld, Secretaris van het 24e bestuur der Studievereniging Mens. Hij is bereikbaar via bestuur@mens-vu.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens worden door studievereniging Mens verwerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij als vereniging verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Studentnummer
  • IBAN

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Studievereniging Mens verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Uw naam, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt om contact op te nemen over het lidmaatschap en eventuele verlenging of opzegging hiervan, uitnodigingen voor de ALV’s, uitnodigingen voor carrière-gerelateerde activiteiten en het verstrekken van informatie over activiteiten van studievereniging Mens (eventueel in samenwerking met andere organisaties).
  • Uw naam, initialen, IBAN en BIC, VU-net ID, studentennummer (of soortgelijk identificatienummer) worden gebruikt om betalingen te innen ten behoeve van het lidmaatschapsgeld, uitgaven via een streeplijst, bedragen van gekochte boeken en bijdragen aan deelgenomen activiteiten.
  • Uw naam en e-mailadres worden gebruikt om u maandelijks een nieuwsbrief te sturen.
  • Uw naam en adresgegevens worden gebruikt om u per post te kunnen bereiken indien dit nodig is, bijvoorbeeld betreffende het uitnodigen voor officiële evenementen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Studievereniging Mens neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studievereniging Mens) tussen zit.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

Studievereniging Mens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens zolang u lid bent van Studievereniging Mens. Lidmaatschap kan geannuleerd worden door het versturen van een brief of een e-mail naar het bestuur van Studievereniging Mens. Bij uitschrijving vragen wij u om toestemming om uw naam en e-mailadres te mogen bewaren voor eventueel contact voor reünies en dergelijke tot de betrokkene anders aangeeft.

Delen van persoonsgegevens met derden

Studievereniging Mens verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Gegevens (voor- en achternaam, adres, e-mailadres en studie) van leden die Mechanical Engineering studeren en op het inschrijfformulier hebben aangegeven toestemming te geven aan studievereniging Mens om deze gegevens uit te wisselen met W.S.G. Isaac Newton, zullen uitsluitend gedeeld worden met W.S.G. Isaac Newton ter bevordering van de samenwerking tussen studievereniging Mens en W.S.G. Isaac Newton.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studievereniging Mens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens over welke wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bestuur@mens-vu.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maximaal 20 werkdagen. 

Beveiligen persoonsgegevens

Studievereniging Mens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via bestuur@mens-vu.nl. Via dit e-mailadres is ook ons beveiligingsbeleid op te vragen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuur@mens-vu.nl, dan verwijderen wij deze informatie.